1. každý, kdo požaduje vaše osobní údaje, musí mít k jejich využití váš souhlas nebo ho ke shromažďování osobních údajů musí opravňovat zákon (máte právo vědět, který);

  2. pozorně si přečtěte dokument, který podepisujete. Jen na základě podmínek uvedených v dokumentu, vámi podepsaných a odsouhlasených, mohou být vaše osobních údaje dále využívány;

  3. souhlas s poskytnutím osobních údajů musí být vědomý, svobodný a informovaný; jako takový může být poskytnut pouze v případě, že obdržíte veškeré potřebné informace o zpracování Vašich osobních údajů, proto nepodléhejte žádnému nátlaku a ptejte se na vše, co Vám v podepisovaném dokumentu není jasné, především pak komu, proč a na jak dlouho své osobní údaje poskytujete. Své osobní údaje sdělujte, pokud cítíte, že máte zajištěno soukromí, nikoliv v situaci, kde je může slyšet i někdo nepovolaný;

  4. máte právo vědět, jaké osobní údaje o vás dotčený subjekt shromažďuje. Pokud zjistíte, že jsou uchovávané údaje nepravdivé nebo neúplné, máte zejména právo požadovat jejich blokování, opravu, doplnění či výmaz;

  5. vaše osobní údaje smí být uchovávány pouze po dobu, která je nezbytně nutná pro naplnění účelu jejich zpracování;

  6. je zakázáno pořizovat jakýmikoliv prostředky kopie vašich osobních dokladů (občanský průkaz, cestovní doklad) bez vašeho souhlasu, vyjma zákonem stanovených případů (zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu);

  7. pro evidenci vstupu do budov nesmí být vyžadováno vaše rodné číslo, plně dostačující je vaše jméno a příjmení, případně číslo občanského průkazu (v případě pracovního jednání služebního průkazu);

  8. pokud jste své osobní údaje ukládal na nějaké záznamové zařízení (např. počítačový pevný disk), před případným prodejem ho pomocí zvláštních programových prostředků důkladně smažte. Běžné přeinstalování či jednoduché smazání není dostatečnou zárukou zničení uložených údajů;

  9. buďte opatrní při zasílání Vašich osobních údajů pomocí elektronických prostředků. Mějte vždy na paměti, že komunikační kanály mohou být „odposlouchávány“ neoprávněnou osobou. Pokud již musíte takovou formu přenosu použít, využívejte v co největší míře standardní prostředky šifrování nebo certifikace (ssl protokoly, podpisové certifikáty nebo jednorázová zabezpečovací hesla);

  10. vždy musíte být upozorněni, ve většině případů alespoň nástěnným piktogramem, že se pohybujete v prostoru sledovaném kamerovými systémy. Kamerové sledování je nepřípustné v prostorách určených pro ryze intimní úkony (např. toalety, koupelny, prostory vyhrazené k převlékání apod.).

Na sklonku roku 2004 vydal Úřad pro ochranu osobních údajů informační leták. U příležitosti Dne ochrany osobních údajů 28. 1. 2014 vydaly Rada Evropy a Agentura pro základní práva EU (FRA) praktického průvodce po regulaci ochrany osobních údajů na  evropském kontinentě. Jedná se o sumarizaci a vysvětlení principů tzv. Úmluvy 108, která vstoupila v život roku 1981 a  je dnes účinná ve 46 evropských státech. V současné době je novelizována v souladu s potřebami reflektovat zdokonalování technických a technologických prostředků.

Projekt Obscure Freaks

Od první myšlenky sjednotit českou CyberGoth a RivetHead scénu uplynul již rok. S nápadem přišel dekadentní excentrik, průkopník a umělec, působící pod pseudonymem Rudolph Harsher. Nyní se původně facebooková stránka, působící pod jménem uskupení Dark Future, dočkala rozšíření. A změna se netýká zdaleka jen... Číst dále

O projektu

Projekt Obscure Freaks je teprve v rozkvětu, avšak má spoustu kreativních a inovativních nápadů. Jedním z plánu je pravidelné rádio formou podcastu, dále nebudou chybět ani recenze a informace o nadcházejících, nebo uskutečněných akcích kterých se naši reportři zúčastnil a také vás muže zaujmout koncept video-reportáží který máme v plánu.

Kontakt

Provozovatel Daniel Dobrý

Poštovní adresa Astronautů 1094/9, Město, 736 01 Havířov, objekt - Města a obce

e-mailová adresa djtoveres@gmail.com